consult ayurveda live healthy

Your Doctor - Available all the time (24x7)

Email your Queries to Dr.Amit.Nakra@gmail.com

Medicinal Herbs

  • Home
  • /
  • Medicinal Herbs

Medicinal Herbs

HERBAL EXTRACTS
FRUIT & VEGETABLE POWDER
ESSENTIAL OILS
NATURAL FOOD COLORS

MEDHYA (Intellect Promoting)

MANDOOKPARNI AENDRISHANKHPUSHPI
JYOTISHMATIKOOSHMANDUSTUKHUDOOS

MADKARI (Narcotic)

AHIFENBHANGA

SANGYA-STHAPAN (Resuscitative)

VACHAJATAMANSICHORAK

NIDRAJANAN (Sleep Inducing)

SARPGANDHA

VEDNA-STHAPAN (Analgesic or Anodynes)

RASNAKADAMBPADMAK
VETASJALVETASSOOCHI
PARSIK YAVANIGUGGULUERAND
GANDHAPRASARANITAGARNIRGUNDI
PALANDURASONDEVDARU
MEDASAKMUCHKUNDGORAKSH

AKSHEP-JANAN (Convulsant)

KUPILU

AKSHEP-SHAMAN (Anti-Convulsant)

UDSALIBBHURJAPATRA

CHAKSHUSHYA (Good for Disorders of Eyes)

MAMIRAPIYARANGACHAKSHUSHYA
KATAK

KARNYA (Good for Disorders of Ears)

SUDARSHANPAARIBHADRA

NASYA (Nasal)

SHAVAK

RASYA (Good for Disorders of Taste & Tongue)

MESHSHRINGI

SWED-JANAN (Sweat Inducing)

VATSANABH

SWEDO-PAG

SHOBHANJAN

SWED-UPANAYAY

USHIR

KESHYA

NARIKELTILBHRINGRAJ
NILINI

VIDAHI

RAJIKATILPARNI

SNEHO-PAG

DRAKSHASHLESHMATAK

VARNYA

KUMKUMKETAK

KANDU-GHAN

KARANJKOSHAMRNIMB
SASHARPJAYANTIARANYAJIRAK

KUSTH-GHAN

KHADIR HARIDRA - VANHARIDRA AMRAGRANTHI HARIDRA
BHALLATAK AARAGBADH TUVRAK
BAKUCHI JATI MADAYANTIKA
KAKODUMBAR SAIREYAK CHAKRAMARD
YUTHIPARNI

UDARD-PRASHMAN

TINDUKPRIYAL

UDARD-PRASHMAN

ARJUNA KARPOR HRITPATRI
VANPALANDU TAMBOOL KARVIR
PIT KARVIR TARUNI

HRIDYOTEJAK

COFFEE

RAKTABHAR-SHAMAK

RUDRAKSH

SHOTH-HAR

AGNIMANTH PATLA GAMBHARI
MANKAND HIMSTRA ADHPUSHPI
SHAKHOTAK

GANDMALA-NASHAK

KANCHNAARKANDIR

CHEDAN

VIBHITAK VASA TAALISH
LAVANG TVAK (DARUSITA) YASHTIMADHU
GOJIVHA ROOMI MASTAGI BOL
USHAK LOBAN SILHAK
BANPASHA KHOOBKALAN TODRI
KHATMI JUFA

KAS-HAR

PIPPALI KANTKARI BRIHATI
KARKATSHRINGI KASMARD AGASTAY

SHWAS-HAR

SHATI KARCHOOR PUSHKAR MOOL
BHANGRI DUGDHIKA SOM

KANTHAY

MALAYVACHAHANSPADI

SHLESHAM-PUTIHAR

SARALTAILPARNA

TRISHNA-NIGRAHAN

YAVAASDHANVYAASPARPAT
DHANYAK

MUKH-VAISHDYAKAR

LATAKASTURI

DANT-SHODHAN

TEJOBATI

DANT-DHADYAKAR

BAKUL

TRIPTI-GHAN

SHUSHTICHAVYA

ROCHAN

VRIKSHAMAL AMALVETAS DADIM
MATULUNG JAMBIR CHANGERI
TINTIDIK

DEEPAN

HINGU ATIVISHA KALAMBAK
CHITRAK MARICHA JIRAK
KRISHNAJIRAK

PAACHAN

MUSTAKAERANDKARKATI

VAMAN

MADANPHAL IKSHVAKU DHAMARGAVA
KRITVEDHAN ARISHTAK TAMRAPARNA

VAMANOPAG

HIZZAL SHAN-PUSHPI

PURISH-JANAN

MAASH

VATANULOMAN

PUTIHA (PUDINA) MARUVAK DAMNAK
SHATPUSHPA MISHREYA NADIHINGU
MRIDUVIRECHAN
PHALGU ATSI ASHVAGOL
SUKHVIRECHAN
SWARNAPATRI TRIVRIT KRISHANBEEJ
SWARNAKSHIRI    
TIKSHNAVIRECHAN
DANTI DRAVANTI SNUHI
ARK INDRAVARUNI KANKUSTH
KATUKA AMLAPARNI KUMARI
VIRECHNOPAG
PILU    
SANSHODHAN
DEVDALI    
GRAHI
BILVA JATIPHAL PARNAYAVANI
AAMHAR
KUTAJ ARLU SHYONAK
STAMBHAN
DHATKI BABOOL AAVARTAKI
DHANVAN AAVARTANI SHAMI
MAYAPHAL MAYURSHIKHA AAKASHVALLI
PURISH-VIRAJNIYA
SHALLAKI SHALMALI  
SHOOL-PRASHAMAN
YAVANI AJMODA CHANDRASHOOR
DHATURA    
KRIMI-GHAN
VIDANG PALAASH CHAUHAR
INGUDI TULSI BARBARI
AFSANTIN KEETMARI KAMPILAK
BHANDIR AAKHUKARNI  
ARSHO-GHAN
MAHANIMB KARIR SURAN
SUNI-SHANAK    
YAKRIT
DARUHARIDRA KAKMACHI APAMARG
BHUNIMB DUGDHPHENI KASNI
PAARIJAT    
PLIHA
ROHITAK SHARPUNKHA JHABUK
SHUKRA-JANAN
MUSHLI TAALMULI SHATAVARI
MAKHAAN KOKILAKSHA MUNJATAK
KAPIKACCHU UTANGAN  
SHUKRA-SHODHAN
KUSTH KATPHAL  
PRAJA-STHAPAN
DOORVA KAMAL KUMUD
KASHERUK SHRINGATAK PUTRA-JIVAK
GARBHA-RODHAK
JAPA    
GARBHASHYA-SANKOCHAK
ISHWARI KALAJAJI ANNAMAY
KAARPAS LANGLI KEBUK
HARMAL SITAAB  
AARTAV-JANAN
ULATKAMBAL VANSH SHAN
AARTAV-SANGRAHNIYA
LODHRA ASHOK PATRANG
STANYA-JANAN
NAL ROHISH  
STANYA-SANGRAHNIYA
MALLIKA    
STANYA-SHODHAN
PATHA    
MUTRA-VIRECHNIYA
PUNARNAVA GOKSHUR KUSH
KAASH SHAR IKSHU
BHUIAMALKI KANKOL HAPUSHA
ANANNAS BANDAK TRAPUSH
ASHMARI-BHEDAN
PASHANBHED VARUN KULATH
VIRTARU GORAKSHGANJA  
MUTRA-SANGRAHNIYA
 
 
JAMBU AMRA VAT
UDUMBAR ASHWATH PLAKSH
SHAAL SARJ DHAV
TINISH ASHMANTAK VIKANKAT
KAPITAN    
MADHUMEH-HAR
BEEJAK KARVELAK SAPTACHAKRA
BIMBI    
JWAR-GHAN
SEHDEVI KIRAT-TIKT HARIDRU
TRAIMANA PATOL MURVA
KAASTHDARU    
VISHAM JVAR-GHAN
SAPTAPARNA NAAHI KANTAKI KARANJ
DRONPUSHPI TULSI KUNYAN
DAH PRASHMAN
UTPAL CHANDAN RAKTACHANDAN
ELA CHAMPAK SHAIVAL
SHAILAY    
SHEET-PRASHAMAN
AGARU BRIHADELA SAMUDRA-NARIKEL
KOTH-PRASHAMAN
ASHWAKARNA    
BALYA
BALA ATIBALA MAHABALA
RAJBALA VIDARI VARAHI
TVAKSHIR    
JIVANIYA
JIVANTI MUDAGPARNI MAASHPARNI
SANDHANIYA
LAJJALU    
RASAYAN
HARITKI AMALKI GUDUCHI
ASHWAGANDHA VRIDHDARU NAGBALA
NAAGDAMAN    
UPAVISHA
GUNJA    
VISH-GHAN
SHIRISH NIRVISHA CHILHINT
ANKOT    
RAKTA-STAMBHAN
PRIYANGU NAGKESHAR SURPUNNAG
PUNNAG PARNABEEJ AYYAPAN
JHANDU SHAAK RAKTA-NIRYAAS
KUKUNDAR JALKUMBHI  
RAKTA-PRASADAN
SAARIVA MANJISHTHA CHOPCHINI
MUNDI SHINSHAPA SURANJAN
BRIHAN
KHAJOOR MADHOOK CHATRAK
LEKHAN
CHIRBILWA HEMVATI  
ANGMARD-PRASHMAN
SHAALPARNI PRISHANPARNI METHIKA
VARNA-ROPAN
MAANSROHINI    
ASTHI-SANDHANIYA
ASTHISHRINKHALA    
SHOSH-HAR
RUDANTI VAKERI  
RAKTA-ARBUDNASHAN (Anti Cancer)
SANDPUSHPA VANTRAPUSHPI