Medicianl Herbs

HERBAL EXTRACTS
FRUIT & VEGETABLE POWDER
ESSENTIAL OILS
NATURAL FOOD COLORS
MEDHYA (Intellect Promoting)
MANDOOKPARNI AENDRISHANKHPUSHPI
JYOTISHMATIKOOSHMANDUSTUKHUDOOS
MADKARI (Narcotic)
AHIFENBHANGA
SANGYA-STHAPAN (Resuscitative)
VACHAJATAMANSICHORAK
NIDRAJANAN (Sleep Inducing)
SARPGANDHA
VEDNA-STHAPAN (Analgesic or Anodynes)
RASNAKADAMBPADMAK
VETASJALVETASSOOCHI
PARSIK YAVANIGUGGULUERAND
GANDHAPRASARANITAGARNIRGUNDI
PALANDURASONDEVDARU
MEDASAKMUCHKUNDGORAKSH
AKSHEP-JANAN (Convulsant)
KUPILU
AKSHEP-SHAMAN (Anti-Convulsant)
UDSALIBBHURJAPATRA
CHAKSHUSHYA (Good for Disorders of Eyes)
MAMIRAPIYARANGACHAKSHUSHYA
KATAK
KARNYA (Good for Disorders of Ears)
SUDARSHANPAARIBHADRA
NASYA (Nasal)
SHAVAK
RASYA (Good for Disorders of Taste & Tongue)
MESHSHRINGI
SWED-JANAN (Sweat Inducing)
VATSANABH
SWEDO-PAG
SHOBHANJAN
SWED-UPANAYAY
USHIR
KESHYA
NARIKELTILBHRINGRAJ
NILINI
VIDAHI
RAJIKATILPARNI
SNEHO-PAG
DRAKSHASHLESHMATAK
VARNYA
KUMKUMKETAK
KANDU-GHAN
KARANJKOSHAMRNIMB
SASHARPJAYANTIARANYAJIRAK
KUSTH-GHAN
KHADIR HARIDRA - VANHARIDRA AMRAGRANTHI HARIDRA
BHALLATAK AARAGBADH TUVRAK
BAKUCHI JATI MADAYANTIKA
KAKODUMBAR SAIREYAK CHAKRAMARD
YUTHIPARNI
UDARD-PRASHMAN
TINDUKPRIYAL
UDARD-PRASHMAN
ARJUNA KARPOR HRITPATRI
VANPALANDU TAMBOOL KARVIR
PIT KARVIR TARUNI
HRIDYOTEJAK
COFFEE
RAKTABHAR-SHAMAK
RUDRAKSH
SHOTH-HAR
AGNIMANTH PATLA GAMBHARI
MANKAND HIMSTRA ADHPUSHPI
SHAKHOTAK
GANDMALA-NASHAK
KANCHNAARKANDIR
CHEDAN
VIBHITAK VASA TAALISH
LAVANG TVAK (DARUSITA) YASHTIMADHU
GOJIVHA ROOMI MASTAGI BOL
USHAK LOBAN SILHAK
BANPASHA KHOOBKALAN TODRI
KHATMI JUFA
KAS-HAR
PIPPALI KANTKARI BRIHATI
KARKATSHRINGI KASMARD AGASTAY
SHWAS-HAR
SHATI KARCHOOR PUSHKAR MOOL
BHANGRI DUGDHIKA SOM
KANTHAY
MALAYVACHAHANSPADI
SHLESHAM-PUTIHAR
SARALTAILPARNA
TRISHNA-NIGRAHAN
YAVAASDHANVYAASPARPAT
DHANYAK
MUKH-VAISHDYAKAR
LATAKASTURI
DANT-SHODHAN
TEJOBATI
DANT-DHADYAKAR
BAKUL
TRIPTI-GHAN
SHUSHTICHAVYA
ROCHAN
VRIKSHAMAL AMALVETAS DADIM
MATULUNG JAMBIR CHANGERI
TINTIDIK
DEEPAN
HINGU ATIVISHA KALAMBAK
CHITRAK MARICHA JIRAK
KRISHNAJIRAK
PAACHAN
MUSTAKAERANDKARKATI
VAMAN
MADANPHAL IKSHVAKU DHAMARGAVA
KRITVEDHAN ARISHTAK TAMRAPARNA
VAMANOPAG
HIZZAL SHAN-PUSHPI
PURISH-JANAN
MAASH
VATANULOMAN
PUTIHA (PUDINA) MARUVAK DAMNAK
SHATPUSHPA MISHREYA NADIHINGU
MRIDUVIRECHAN
PHALGU ATSI ASHVAGOL
SUKHVIRECHAN
SWARNAPATRI TRIVRIT KRISHANBEEJ
SWARNAKSHIRI    
TIKSHNAVIRECHAN
DANTI DRAVANTI SNUHI
ARK INDRAVARUNI KANKUSTH
KATUKA AMLAPARNI KUMARI
VIRECHNOPAG
PILU    
SANSHODHAN
DEVDALI    
GRAHI
BILVA JATIPHAL PARNAYAVANI
AAMHAR
KUTAJ ARLU SHYONAK
STAMBHAN
DHATKI BABOOL AAVARTAKI
DHANVAN AAVARTANI SHAMI
MAYAPHAL MAYURSHIKHA AAKASHVALLI
PURISH-VIRAJNIYA
SHALLAKI SHALMALI  
SHOOL-PRASHAMAN
YAVANI AJMODA CHANDRASHOOR
DHATURA    
KRIMI-GHAN
VIDANG PALAASH CHAUHAR
INGUDI TULSI BARBARI
AFSANTIN KEETMARI KAMPILAK
BHANDIR AAKHUKARNI  
ARSHO-GHAN
MAHANIMB KARIR SURAN
SUNI-SHANAK    
YAKRIT
DARUHARIDRA KAKMACHI APAMARG
BHUNIMB DUGDHPHENI KASNI
PAARIJAT    
PLIHA
ROHITAK SHARPUNKHA JHABUK
SHUKRA-JANAN
MUSHLI TAALMULI SHATAVARI
MAKHAAN KOKILAKSHA MUNJATAK
KAPIKACCHU UTANGAN  
SHUKRA-SHODHAN
KUSTH KATPHAL  
PRAJA-STHAPAN
DOORVA KAMAL KUMUD
KASHERUK SHRINGATAK PUTRA-JIVAK
GARBHA-RODHAK
JAPA    
GARBHASHYA-SANKOCHAK
ISHWARI KALAJAJI ANNAMAY
KAARPAS LANGLI KEBUK
HARMAL SITAAB  
AARTAV-JANAN
ULATKAMBAL VANSH SHAN
AARTAV-SANGRAHNIYA
LODHRA ASHOK PATRANG
STANYA-JANAN
NAL ROHISH  
STANYA-SANGRAHNIYA
MALLIKA    
STANYA-SHODHAN
PATHA    
MUTRA-VIRECHNIYA
PUNARNAVA GOKSHUR KUSH
KAASH SHAR IKSHU
BHUIAMALKI KANKOL HAPUSHA
ANANNAS BANDAK TRAPUSH
ASHMARI-BHEDAN
PASHANBHED VARUN KULATH
VIRTARU GORAKSHGANJA  
MUTRA-SANGRAHNIYA
 
 
JAMBU AMRA VAT
UDUMBAR ASHWATH PLAKSH
SHAAL SARJ DHAV
TINISH ASHMANTAK VIKANKAT
KAPITAN    
MADHUMEH-HAR
BEEJAK KARVELAK SAPTACHAKRA
BIMBI    
JWAR-GHAN
SEHDEVI KIRAT-TIKT HARIDRU
TRAIMANA PATOL MURVA
KAASTHDARU    
VISHAM JVAR-GHAN
SAPTAPARNA NAAHI KANTAKI KARANJ
DRONPUSHPI TULSI KUNYAN
DAH PRASHMAN
UTPAL CHANDAN RAKTACHANDAN
ELA CHAMPAK SHAIVAL
SHAILAY    
SHEET-PRASHAMAN
AGARU BRIHADELA SAMUDRA-NARIKEL
KOTH-PRASHAMAN
ASHWAKARNA    
BALYA
BALA ATIBALA MAHABALA
RAJBALA VIDARI VARAHI
TVAKSHIR    
JIVANIYA
JIVANTI MUDAGPARNI MAASHPARNI
SANDHANIYA
LAJJALU    
RASAYAN
HARITKI AMALKI GUDUCHI
ASHWAGANDHA VRIDHDARU NAGBALA
NAAGDAMAN    
UPAVISHA
GUNJA    
VISH-GHAN
SHIRISH NIRVISHA CHILHINT
ANKOT    
RAKTA-STAMBHAN
PRIYANGU NAGKESHAR SURPUNNAG
PUNNAG PARNABEEJ AYYAPAN
JHANDU SHAAK RAKTA-NIRYAAS
KUKUNDAR JALKUMBHI  
RAKTA-PRASADAN
SAARIVA MANJISHTHA CHOPCHINI
MUNDI SHINSHAPA SURANJAN
BRIHAN
KHAJOOR MADHOOK CHATRAK
LEKHAN
CHIRBILWA HEMVATI  
ANGMARD-PRASHMAN
SHAALPARNI PRISHANPARNI METHIKA
VARNA-ROPAN
MAANSROHINI    
ASTHI-SANDHANIYA
ASTHISHRINKHALA    
SHOSH-HAR
RUDANTI VAKERI  
RAKTA-ARBUDNASHAN (Anti Cancer)
SANDPUSHPA VANTRAPUSHPI